Hướng dẫn sử dụng Firebase Database trong Android với Kotlin | Gia Sư Tin Học

Bài hướng dẫn sử dụng Firebase Database trong Android với Kotlin sẽ hướng dẫn các bạn cách tích hợp Firebase Database vào ứng dụng Android cũng như làm việc với các thao tác cơ bản như thêm, lấy dữ liệu.

Firebase database là một cơ sở tài liệu được tàng trữ trên đám mây ( cloud ) tương hỗ nhiều nền tảng như Android, iOS và Web. Tất cả tài liệu được tàng trữ bằng định dạng JSON và bất kể sự biến hóa nào của tài liệu thì ngay lập tức được đồng nhất cho tổng thể những nền tảng. Tính năng này còn gọi là realtime ( thời hạn thực ) .
Hình bên dưới cho những bạn thấy cách mà Firebase Database tàng trữ tài liệu

hướng dẫn sử dụng firebase database trong android với kotlin

Hướng dẫn sử dụng Firebase Database trong Android với Kotlin – Thực hiện CRUD

Để thực thi bất kể giải quyết và xử lý nào trên database, việc tiên phong tất cả chúng ta cần làm là lấy tham chiếu đến database. Đoạn code sau tạo một tham chiếu đến một node gọi là modules trên database

var db = FirebaseDatabase.getInstance().getReference("courses")

1/ Thêm dữ liệu (C)

Để thêm dữ liệu, chúng ta sử dụng phương thức setValue(). Firebase database chấp nhận nhiều loại dữ liệu như String, Long, Double, Boolean, Map, List

val courseId = db.push().key
val course = Course("Phát triển ứng dụng Android",270)
db.child(courseId).setValue(course)

2/ Đọc dữ liệu (R)

Để đọc dữ liệu, chúng ta sử dụng phương thức getValue() và sử dụng với một trong 3 listenner là addValueEventListener, addListenerForSingleValueEvent, addChildEventListener

db.addValueEventListener(object: ValueEventListener {
  override fun onCancelled(p0: DatabaseError?) {
  }
  override fun onDataChange(dataSnapshot: DataSnapshot?) {
    val course = dataSnapshot?.getValue(Course::class.java)
  }
})

3/ Thay đổi dữ liệu (U)

Để thay đổi dữ liệu, chúng ta cũng sử dụng phương thức setValue() và truyền giá trị mới

val duration: Int = 300
db.child(courseId).child("duration").setValue(duration);

4/ Xóa dữ liệu (D)

Phương thức removeValue ( ) được sử dụng để xóa dữ liệu trong Firebase database .

Hướng dẫn sử dụng Firebase Database trong Android với Kotlin – Tích hợp Firebase Database vào Android app

Bước 1: Mở Android Studio và tạo mới một Android Project hỗ trợ Kotlin

Bước 2: Truy cập https://firebase.google.com/ và chọn GO TO CONSOLE

1 / Đăng nhập sử dụng thông tin tài khoản gmail

2/ Chọn Add project

3/ Nhập Project name và chọn Vietnam tại Country/region -> chọn CREATE PROJECT

4/ Chọn Add Firebase to your Android app

5/ Nhập Android package name -> chọn REGISTER APP

6/ Chọn Download google-services.json và copy google-services.json sau khi đã download vào project như hướng dẫn trong hình -> chọn CONTINUE

Chọn FINISH

7 / Thay đổi Rule để cho phép đọc và ghi tài liệu mà không cần phải xác nhận

{
 "rules": {
 ".read": true,
 ".write": true
 }
}

Bước 3: Quay lại Android Studio và thêm Firebase SDK vào gradle

1/ Mở build.gradle (Project: ) và thêm đoạn code sau

classpath 'com.google.gms:google-services:3.1.0'

2/ Mở build.gradle (Module: app) và thêm 2 đoạn code sau -> chọn Sync Now

compile 'com.google.firebase:firebase-database:11.8.0'
apply plugin: 'com.google.gms.google-services'