Phương thức getClass() trong Object Java – Freetuts

Phương thức getClass() trong Object Java

Trong bài viết này tất cả chúng ta sẽ khám phá về phương pháp getClass ( ) trong Object Java. Đây là phương pháp được sử dụng để trả về tên class của một object nào đó .

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại

freetuts.net

, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong quy trình triển khai chương trình tất cả chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp getClass ( ) để kiểm tra xem một phương pháp của object nào đó thuộc class nào .

Cú pháp phương thức getClass() trong Object Java

Trước tiên tất cả chúng ta sẽ tìm hiểu và khám phá về cú pháp của nó đã nhé .

object.getClass()

Trong đó:

 • object là tên đối tượng của class được trả về.

*Lưu ý: object có thể thuộc class Object hoặc các class khác như ArrayList, String,… Vì các class này đều kế thừa từ class cha là Object.

Phương thức sẽ trả về class của object gọi phương pháp .

Ví dụ: Giả sử chúng ta có obj thuộc class Object, bây giờ sử dụng phương thức getClass() để trả về tên class của obj.

Object obj = new Object();
System.out.println(obj1.getClass());
// kết quả trả về ->> class java.lang.Object

Cách dùng phương thức getClass() trong Object Java

Trong phần này mình sẽ triển khai hai ví dụ sử dụng phương pháp getClass ( ) để minh họa cho cách dùng của nó .

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ gọi phương thức getClass() từ class Object, ArrayList, String.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  /*gọi phương thức getClass() với class Object*/
  //khai báo một đối tượng thuộc class Object
  Object obj1 = new Object();
  System.out.println("\n\nobj1 thuộc "+obj1.getClass());

  /*gọi phương thức getClass() với class String*/
  //khai báo một đối tượng thuộc class String
  String obj2 = new String();
  System.out.println("obj2 thuộc " + obj2.getClass());

  /*gọi phương thức getClass() với class ArrayList*/
  //khai báo một đối tượng thuộc class ArrayList
  ArrayList obj3 = new ArrayList<>();
  System.out.println("obj3 thuộc " + obj3.getClass());

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Trong ví dụ trên mình hoàn toàn có thể gọi phương pháp getClass ( ) từ class ArrayList và String là vì chúng được thừa kế từ class Object .

*Lưu ý: các bạn nhớ import thư viện của ArrayList trước khi chạy chương trình nhé: import java.util.ArrayList;

Kết quả:

getclass 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thực hiện gọi phương thức getClass() từ class Main, các bạn cùng xem kết quả thế nào nhé.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  /*gọi phương thức getClass() với class Object*/
  //khai báo một đối tượng thuộc class Main
  Main obj = new Main();
  //gọi phương thức getClass() từ Main
  System.out.println("\n\nobj thuộc "+obj.getClass());

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Tương tự như vậy ta cũng hoàn toàn có thể gọi phương pháp getClass ( ) từ class Main, vì class Object là class cha của tất những những class khác trong Java .

Kết quả:

getclass 02 PNG

Như vậy là tất cả chúng ta đã tìm hiểu và khám phá xong phương pháp getClass ( ) trong Java. Ở những bài tiếp theo mình sẽ liên tục trình làng những phương pháp khác trong Object, những bạn quan tâm theo dõi nhé ! ! !

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục: