ShibaSwap khối lượng mua bán và các niêm yết trên thị trường | CoinMarketCap

1 Shiba Inu

SHIB/WETH ₫ 0.492 – – ₫ 181,484,767,922 21.48 % 0 Gần đây 2 USD Coin USDC/WETH ₫ 22,699. 62 – – ₫ 55,031,082,975 6.51 % 0 Gần đây 3 Shibaverse VERSE/WETH ₫ 219.79 – – ₫ 774,712,743 0.09 % 0 Gần đây 4 Dai DAI/WETH ₫ 22,716. 91 – – ₫ 165,878,184,606 19.63 % 0 Gần đây 5 WETH WETH/USDT ₫ 55,141,300. 92 – – ₫ 130,046,325,742 15.39 % 0 Gần đây 6 Bone ShibaSwap BONE/WETH ₫ 12,164. 75 – – ₫ 45,620,868,361 5.40 % 0 Gần đây 7 Vectorspace AI VXV/WETH ₫ 53,411. 96 – – ₫ 613,502,182 0.07 % 0 Gần đây 8 Wrapped Bitcoin WBTC/WETH ₫ 798,917,056. 03 – – ₫ 53,178,447,870 6.29 % 0 Gần đây 9 Doge Killer LEASH/WETH ₫ 17,053,269. 52 – – ₫ 32,958,441,411 3.90 % 0 Gần đây 10 UFO Gaming UFO/WETH ₫ 0.1814 – – ₫ 434,179,473 0.05 % 0 Gần đây 11 Falcon 9 F9/WETH ₫ 165.34 – – ₫ 48,218,791,305 5.71 % 0 Gần đây 12 Dogelon Mars ELON/WETH ₫ 0.01729 – – ₫ 36,791,792,240 4.35 % 0 Gần đây 13 SushiSwap SUSHI/WETH ₫ 103,922. 43 – – ₫ 32,869,123,589 3.89 % 0 Gần đây 14 Doge Killer LEASH/SHIB ₫ 17,355,610. 81 – – ₫ 760,457,975 0.09 % 0 Gần đây 15 Piccolo Inu PINU/WETH ₫ 0.001193 – – ₫ 35,978,717 0.00 % 0 Gần đây 16 WETH WETH/GRT ₫ 55,872,454. 65 – – ₫ 219,587,579 0.03 % 0 Gần đây 17 Shiba Inu SHIB/BONE ₫ 0.4971 – – ₫ 21,025,438,694 2.49 % 0 Gần đây 18 Doge Killer LEASH/BONE ₫ 17,327,854. 55 – – ₫ 9,312,071,779 1.10 % 0 Gần đây 19 Unit Protocol Duck DUCK/WETH ₫ 275.30 – – ₫ 41,469,562 0.00 % 0 Gần đây 20 Chainlink LINK/WETH ₫ 353,513. 07 – – ₫ 5,965,783,320 0.71 % 0 Gần đây 21 Shiba Inu SHIB/USDC ₫ 0.5007 – – ₫ 19,559,224 0.00 % 0 Gần đây 22 Bankless DAO BANK/WETH ₫ 1,252. 14 – – ₫ 18,431,903 0.00 % 0 Gần đây 23 Shiba Inu SHIB/C4G3 ₫ 0.4969 – – ₫ 16,763,202 0.00 % 0 Gần đây 24 Chainlink LINK/SHIB ₫ 353,401. 84 – – ₫ 12,793,575 0.00 % 0 Gần đây 25 Kishu Inu KISHU/WETH ₫ 0.00004292 – – ₫ 13,173,771 0.00 % 0 Gần đây 26 FEG Token FEG/WETH ₫ 0.00005638 – – ₫ 492,815 0.00 % 0 Gần đây 27 Saitama SAITAMA/WETH ₫ 0.0006273 – – ₫ 4,552,677,667 0.54 % 0 Gần đây 28 Dog Collar COLLAR/WETH ₫ 0.0004292 – – ₫ 861,757,014 0.10 % 0 Gần đây 29 FOAM FOAM/SHIB ₫ 2,460. 38 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 30 Polygon MATIC/SHIB ₫ 38,138. 36 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 31 Dai DAI/SHIB * * * ₫ 19,785. 80 – – * * * ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 32 WETH WETH/COGE ₫ 55,082,644. 85 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 33 WETH WETH/MEME ₫ 55,082,644. 85 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 34 Starlink STARL/WETH ₫ 0.3658 – – ₫ 871,700,839 0.10 % 0 Gần đây 35 Kimetsu Inu Kimetsu/WETH ₫ 0.001979 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 36 Goku GOKU/WETH ₫ 0.000001337 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 37 Voxel X Network VXL/WETH ₫ 2,706. 87 – – ₫ 3,083,944,158 0.36 % 0 Gần đây 38 WETH WETH/SANSHU ₫ 55,082,644. 85 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 39 Uniswap UNI/WETH ₫ 254,527. 44 – – ₫ 5,259,652,210 0.62 % 0 Gần đây

40

xFund XFUND/WETH ₫ 14,841,722. 17 – – ₫ 416,858,423 0.05 % 0 Gần đây 41 Saitama SAITAMA/SHIB ₫ 0.0006434 – – ₫ 89,856,696 0.01 % 0 Gần đây 42 Civilization CIV/WETH ₫ 2,980. 02 – – ₫ 666,136,848 0.08 % 0 Gần đây 43 Shiba Inu SHIB/PAWTH ₫ 0.4969 – – ₫ 76,382,069 0.01 % 0 Gần đây 44 Ryoshis Vision RYOSHI/WETH ₫ 0.003056 – – ₫ 725,335,374 0.09 % 0 Gần đây 45 Synthetix SNX/WETH ₫ 86,214. 76 – – ₫ 396,688,392 0.05 % 0 Gần đây 46 Dogelon Mars ELON/SHIB ₫ 0.01808 – – ₫ 179,335,990 0.02 % 0 Gần đây 47 Million MM/SHIB ₫ 241,525. 29 – – ₫ 19,361,657 0.00 % 0 Gần đây 48 Wrapped Bitcoin WBTC/SHIB ₫ 827,489,873. 59 – – ₫ 27,926 0.00 % 0 Gần đây 49 Decentraland MANA/WETH ₫ 47,276. 99 – – ₫ 10,900,419 0.00 % 0 Gần đây 50 WETH WETH/AMP ₫ 54,609,209. 85 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 51 Floki Inu FLOKI/WETH * * * ₫ 0.5014 – – * * * ₫ 103,872,870 0.00 % 0 Gần đây 52 Shiba Inu SHIB/USDT ₫ 0.5068 – – ₫ 18,252,907 0.00 % 0 Gần đây 53 yTSLA Finance yTSLA/WETH ₫ 0.000000000043 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 54 SWAPP Protocol SWAPP/WETH < ₫ 0.000000000001 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 55 WETH WETH/SMI ₫ 55,082,644. 85 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 56 WETH WETH/PERL ₫ 54,099,984. 15 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 57 Tiger King TKING/WETH ₫ 0.1556 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 58 Gains Farm GFARM2/USDC ₫ 101,208,731. 59 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 59 MegaCryptoPolis MEGA/WETH ₫ 177,510. 29 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 60 Shiba Inu SHIB/KISHU ₫ 0.5 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 61 Doge Killer LEASH/XFUND ₫ 17,510,268. 28 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 62 Audius AUDIO/WETH * * * ₫ 32,252. 15 – – * * * ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 63 WETH WETH/UZUMAKI ₫ 55,082,644. 85 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 64 WETH WETH/LUFFY ₫ 55,082,644. 85 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 65 Charizard Inu CHARIZARD/WETH ₫ 0.000000148 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 66 WETH WETH/SAITAX ₫ 55,082,644. 85 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 67 WETH WETH/Kishimoto ₫ 55,082,644. 85 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 68 WETH WETH/PINU ₫ 55,082,644. 85 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 69 Terran Coin TRR/USDT * * * ₫ 58,658. 46 – – * * * ₫ 40,892,254 0.00 % 0 Gần đây 70 Saja Saja/WETH ₫ 0.0000001731 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 71 WETH WETH/VEMP ₫ 55,518,302. 13 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 72 WETH WETH/MX ₫ 55,082,644. 85 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 73 Tether USDT/GERA ₫ 22,892. 36 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 74 KakashiInuV2 KKI/WETH ₫ 0.01131 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 75 WETH WETH/WOLVERINU ₫ 55,082,644. 85 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 76 Ironman IRONMAN/WETH ₫ 0.06419 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 77 Chopper Inu CHOPPER/WETH ₫ 0.000000847 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 78 MetaBET MBET/WETH ₫ 2,500. 05 – –

₫8,979,241,601

1.06 % 0 Gần đây