Thuật toán Merge Sort – Giới thiệu chi tiết và code ví dụ trên nhiều ngôn ngữ lập trình » https://final-blade.com

Chào ace, bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về một trong các thuật toán sắp xếp được sử dụng nhiều trong lập trình và thực tế nhất đó là Merge Sort, sau đây cafedev sẽ giới thiệu và chia sẻ chi tiết(khái niệm, ứng dụng của nó, code ví dụ, điểm mạnh, điểm yếu…) về Merge Sort thông qua các phần sau.

1. Giới thiệu

Giống như QuickSort, Merge Sort là một thuật toán Chia và Chinh phục. Nó chia mảng đầu vào thành hai nửa, gọi chính nó cho hai nửa và sau đó hợp nhất hai nửa đã sắp xếp. Hàm merge () được sử dụng để hợp nhất hai nửa. Hợp nhất (arr, l, m, r) là quá trình quan trọng giả định rằng arr [l..m] và arr [m + 1..r] được sắp xếp và hợp nhất hai mảng con đã sắp xếp thành một. Xem cách triển khai C sau để biết thêm chi tiết.

MergeSort (arr [], l, r)
Nếu r> l
   1. Tìm điểm giữa để chia mảng thành hai nửa:
    Ở giữa m = (l + r) / 2
   2. Hợp nhất cuộc gọi Sắp xếp cho nửa đầu:
     Gọi mergeSort(arr, l, m)
   3. Hợp nhất cuộc gọi Sắp xếp cho nửa sau:
    Gọi mergeSort(arr, m + 1, r)
   4. Hợp nhất hai nửa được sắp xếp ở bước 2 và 3:
     Gọi merge(arr, l, m, r)

Sơ đồ sau đây từ wikipedia cho thấy quy trình tiến độ sắp xếp hợp nhất hoàn hảo cho một mảng ví dụ { 38, 27, 43, 3, 9, 82, 10 }. Nếu tất cả chúng ta xem xét kỹ hơn sơ đồ, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng mảng được chia đệ quy làm hai nửa cho đến khi size trở thành 1. Khi size trở thành 1, những quy trình hợp nhất sẽ hoạt động giải trí và mở màn hợp nhất những mảng trở lại cho đến khi mảng hoàn hảo đã hợp nhất .
Hình ảnh minh hoạ

2. Code ví dụ trên nhiều ngôn từ

C++

// C++ program for Merge Sort 
#include 
using namespace std; 
 
// Merges two subarrays of arr[]. 
// First subarray is arr[l..m] 
// Second subarray is arr[m+1..r] 
void merge(int arr[], int l, int m, int r) 
{ 
  int n1 = m - l + 1; 
  int n2 = r - m; 
 
  // Create temp arrays 
  int L[n1], R[n2]; 
 
  // Copy data to temp arrays L[] and R[] 
  for(int i = 0; i < n1; i++) 
    L[i] = arr[l + i]; 
  for(int j = 0; j < n2; j++) 
    R[j] = arr[m + 1 + j]; 
 
  // Merge the temp arrays back into arr[l..r] 
   
  // Initial index of first subarray 
  int i = 0; 
   
  // Initial index of second subarray 
  int j = 0; 
   
  // Initial index of merged subarray 
  int k = l; 
   
  while (i < n1 && j < n2) 
  { 
    if (L[i] <= R[j]) 
    { 
      arr[k] = L[i]; 
      i++; 
    } 
    else 
    { 
      arr[k] = R[j]; 
      j++; 
    } 
    k++; 
  } 
 
  // Copy the remaining elements of 
  // L[], if there are any 
  while (i < n1) 
  { 
    arr[k] = L[i]; 
    i++; 
    k++; 
  } 
 
  // Copy the remaining elements of 
  // R[], if there are any 
  while (j < n2) 
  { 
    arr[k] = R[j]; 
    j++; 
    k++; 
  } 
} 
 
// l is for left index and r is 
// right index of the sub-array 
// of arr to be sorted */ 
void mergeSort(int arr[], int l, int r) 
{ 
  if (l < r) 
  { 
     
    // Same as (l+r)/2, but avoids 
    // overflow for large l and h 
    int m = l + (r - l) / 2; 
 
    // Sort first and second halves 
    mergeSort(arr, l, m); 
    mergeSort(arr, m + 1, r); 
 
    merge(arr, l, m, r); 
  } 
} 
 
// UTILITY FUNCTIONS 
// Function to print an array 
void printArray(int A[], int size) 
{ 
  for(int i = 0; i < size; i++) 
    cout << A[i] << " "; 
} 
 
// Driver code 
int main() 
{ 
  int arr[] = { 12, 11, 13, 5, 6, 7 }; 
  int arr_size = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); 
 
  cout << "Given array is \n"; 
  printArray(arr, arr_size); 
 
  mergeSort(arr, 0, arr_size - 1); 
 
  cout << "\nSorted array is \n"; 
  printArray(arr, arr_size); 
  return 0; 
} 

C


/* C program for Merge Sort */
#include  
#include  
 
// Merges two subarrays of arr[]. 
// First subarray is arr[l..m] 
// Second subarray is arr[m+1..r] 
void merge(int arr[], int l, int m, int r) 
{ 
  int i, j, k; 
  int n1 = m - l + 1; 
  int n2 = r - m; 
 
  /* create temp arrays */
  int L[n1], R[n2]; 
 
  /* Copy data to temp arrays L[] and R[] */
  for (i = 0; i < n1; i++) 
    L[i] = arr[l + i]; 
  for (j = 0; j < n2; j++) 
    R[j] = arr[m + 1 + j]; 
 
  /* Merge the temp arrays back into arr[l..r]*/
  i = 0; // Initial index of first subarray 
  j = 0; // Initial index of second subarray 
  k = l; // Initial index of merged subarray 
  while (i < n1 && j < n2) { 
    if (L[i] <= R[j]) { 
      arr[k] = L[i]; 
      i++; 
    } 
    else { 
      arr[k] = R[j]; 
      j++; 
    } 
    k++; 
  } 
 
  /* Copy the remaining elements of L[], if there 
  are any */
  while (i < n1) { 
    arr[k] = L[i]; 
    i++; 
    k++; 
  } 
 
  /* Copy the remaining elements of R[], if there 
  are any */
  while (j < n2) { 
    arr[k] = R[j]; 
    j++; 
    k++; 
  } 
} 
 
/* l is for left index and r is right index of the 
sub-array of arr to be sorted */
void mergeSort(int arr[], int l, int r) 
{ 
  if (l < r) { 
    // Same as (l+r)/2, but avoids overflow for 
    // large l and h 
    int m = l + (r - l) / 2; 
 
    // Sort first and second halves 
    mergeSort(arr, l, m); 
    mergeSort(arr, m + 1, r); 
 
    merge(arr, l, m, r); 
  } 
} 
 
/* UTILITY FUNCTIONS */
/* Function to print an array */
void printArray(int A[], int size) 
{ 
  int i; 
  for (i = 0; i < size; i++) 
    printf("%d ", A[i]); 
  printf("\n"); 
} 
 
/* Driver program to test above functions */
int main() 
{ 
  int arr[] = { 12, 11, 13, 5, 6, 7 }; 
  int arr_size = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); 
 
  printf("Given array is \n"); 
  printArray(arr, arr_size); 
 
  mergeSort(arr, 0, arr_size - 1); 
 
  printf("\nSorted array is \n"); 
  printArray(arr, arr_size); 
  return 0; 
} 

Java

/* Java program for Merge Sort */
class MergeSort { 
  // Merges two subarrays of arr[]. 
  // First subarray is arr[l..m] 
  // Second subarray is arr[m+1..r] 
  void merge(int arr[], int l, int m, int r) 
  { 
    // Find sizes of two subarrays to be merged 
    int n1 = m - l + 1; 
    int n2 = r - m; 
 
    /* Create temp arrays */
    int L[] = new int[n1]; 
    int R[] = new int[n2]; 
 
    /*Copy data to temp arrays*/
    for (int i = 0; i < n1; ++i) 
      L[i] = arr[l + i]; 
    for (int j = 0; j < n2; ++j) 
      R[j] = arr[m + 1 + j]; 
 
    /* Merge the temp arrays */
 
    // Initial indexes of first and second subarrays 
    int i = 0, j = 0; 
 
    // Initial index of merged subarry array 
    int k = l; 
    while (i < n1 && j < n2) { 
      if (L[i] <= R[j]) { 
        arr[k] = L[i]; 
        i++; 
      } 
      else { 
        arr[k] = R[j]; 
        j++; 
      } 
      k++; 
    } 
 
    /* Copy remaining elements of L[] if any */
    while (i < n1) { 
      arr[k] = L[i]; 
      i++; 
      k++; 
    } 
 
    /* Copy remaining elements of R[] if any */
    while (j < n2) { 
      arr[k] = R[j]; 
      j++; 
      k++; 
    } 
  } 
 
  // Main function that sorts arr[l..r] using 
  // merge() 
  void sort(int arr[], int l, int r) 
  { 
    if (l < r) { 
      // Find the middle point 
      int m = (l + r) / 2; 
 
      // Sort first and second halves 
      sort(arr, l, m); 
      sort(arr, m + 1, r); 
 
      // Merge the sorted halves 
      merge(arr, l, m, r); 
    } 
  } 
 
  /* A utility function to print array of size n */
  static void printArray(int arr[]) 
  { 
    int n = arr.length; 
    for (int i = 0; i < n; ++i) 
      System.out.print(arr[i] + " "); 
    System.out.println(); 
  } 
 
  // Driver method 
  public static void main(String args[]) 
  { 
    int arr[] = { 12, 11, 13, 5, 6, 7 }; 
 
    System.out.println("Given Array"); 
    printArray(arr); 
 
    MergeSort ob = new MergeSort(); 
    ob.sort(arr, 0, arr.length - 1); 
 
    System.out.println("\nSorted array"); 
    printArray(arr); 
  } 
} 

Python3

# Python program for implementation of MergeSort 
def mergeSort(arr): 
  if len(arr) >1: 
    mid = len(arr)//2 # Finding the mid of the array 
    L = arr[:mid] # Dividing the array elements 
    R = arr[mid:] # into 2 halves 
 
    mergeSort(L) # Sorting the first half 
    mergeSort(R) # Sorting the second half 
 
    i = j = k = 0
     
    # Copy data to temp arrays L[] and R[] 
    while i < len(L) and j < len(R): 
      if L[i] < R[j]: 
        arr[k] = L[i] 
        i+= 1
      else: 
        arr[k] = R[j] 
        j+= 1
      k+= 1
     
    # Checking if any element was left 
    while i < len(L): 
      arr[k] = L[i] 
      i+= 1
      k+= 1
     
    while j < len(R): 
      arr[k] = R[j] 
      j+= 1
      k+= 1
 
# Code to print the list 
def printList(arr): 
  for i in range(len(arr)):     
    print(arr[i], end =" ") 
  print() 
 
# driver code to test the above code 
if __name__ == '__main__': 
  arr = [12, 11, 13, 5, 6, 7] 
  print ("Given array is", end ="\n") 
  printList(arr) 
  mergeSort(arr) 
  print("Sorted array is: ", end ="\n") 
  printList(arr) 

Kết quả

Given array is
12 11 13 5 6 7

Sorted array is
5 6 7 11 12 13

3. Độ phức tạp

Độ phức tạp về thời gian: Sắp xếp các mảng trên các máy khác nhau. Merge Sort là một thuật toán đệ quy và độ phức tạp thời gian có thể được biểu thị như sau.

T (n) = 2T (n / 2) + θ (n)

Sự tái diễn trên hoàn toàn có thể được xử lý bằng cách sử dụng chiêu thức tree lặp lại hoặc giải pháp Master. Nó nằm trong trường hợp II của Phương pháp Master và nghiệm của sự tái diễn là θ ( nLogn ). Độ phức tạp thời hạn của Sắp xếp hợp nhất ( Merge Sort ) là θ ( nLogn ) trong cả 3 trường hợp ( xấu nhất, trung bình và tốt nhất ) vì sắp xếp hợp nhất luôn chia mảng thành hai nửa và mất thời hạn tuyến tính để hợp nhất hai nửa .

Không gian phụ trợ: O (n)

Mô hình thuật toán: Chia và Chinh phục

Ổn định:

4. Ứng dụng

 • Merge Sort rất hữu ích để sắp xếp các danh sách được liên kết trong thời gian O (nLogn). Trong trường hợp danh sách được liên kết, trường hợp này khác nhau chủ yếu do sự khác biệt trong phân bổ bộ nhớ của mảng và danh sách được liên kết. Không giống như mảng, các nút danh sách liên kết có thể không liền kề trong bộ nhớ. Không giống như một mảng, trong danh sách liên kết, chúng ta có thể chèn các mục vào giữa trong O (1) không gian thừa và O (1) thời gian. Do đó hoạt động hợp nhất của sắp xếp hợp nhất có thể được thực hiện mà không có thêm dung lượng cho danh sách được liên kết. Trong mảng, chúng ta có thể thực hiện truy cập ngẫu nhiên khi các phần tử nằm kề nhau trong bộ nhớ. Giả sử chúng ta có một mảng A số nguyên (4 byte) và đặt địa chỉ của A [0] là x thì để truy cập A [i], chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào bộ nhớ tại (x + i * 4). Không giống như mảng, chúng ta không thể thực hiện truy cập ngẫu nhiên trong danh sách liên kết. Sắp xếp nhanh yêu cầu rất nhiều loại truy cập. Trong danh sách liên kết để truy cập chỉ mục thứ i, chúng ta phải di chuyển từng nút từ đầu đến nút thứ i vì chúng ta không có khối bộ nhớ liên tục. Do đó, chi phí tăng đối với nhanh chóng. Sắp xếp hợp nhất truy cập dữ liệu một cách tuần tự và nhu cầu truy cập ngẫu nhiên thấp.
 • Vấn đề đảo ngược số lượng
 • Được sử dụng trong sắp xếp bên ngoài

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và có ích, bạn hoàn toàn có thể tham gia những kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa :
Chào thân ái và quyết thắng !

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!