C++ – Giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0

C++ – Giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0

Viết chương trình giải phương trình bậc 2 : ax2 + bx + c = 0.

test php

Bài giải

——————– ######## ——————–

Phương trình bậc 2 có dạng ax2 + bx + c = 0 ( a ≠ 0 ) .banquyen png

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong đó :

 • x là ẩn số chưa biết. 
 • a, b, c là các số đã biết (a khác 0). Chúng ta có thể gọi a là hệ số bậc hai, b là hệ số bậc một, và c là hằng số (hay còn có thể gọi số hạng tự do).

Cách giải phương trình bậc 2 như sau :

 • Nếu a != 0 thì tính delta = b² – 4ac
 • Nếu delta < 0 thì phương trình vô nghiệm
 • Nếu delta = 0 thì phương trình có nghiệm kép: x1 = x2 = -b/2a
 • Nếu delta > 0 thì sẽ có 2 nghiệm phân biệt: x1 = (-b + delta)/2a, x2 = (-b -delta)/2a;
 • Nếu a == 0 thì phương trình trở thành phương trình bậc 1, chúng ta sẽ giải phương trình bậc một đã đề cập ở bài tập trước.

Giải phương trình bậc 2 bằng cách sử dụng cấu trúc điều khiển if else trong C++ như sau:

#include 
#include 
#include 
using namespace std;

int main()
{

  float a, b, c, delta, x1, x2;
  cout << "Nhap a = ";
  cin >> a;
  cout << "Nhap b = ";
  cin >> b;
  cout << "Nhap c = ";
  cin >> c;
  if(a == 0) {
    // a== 0 phuong trinh tro thanh phuong trinh bac mot bx + c = 0
    if(b == 0) {
      if (c == 0) {
        cout << "Phuong trinh vo so nghiem" << endl;
      } else {
        cout << "Phuong trinh vo nghiem" << endl;
      }
    } else {
      cout << "Phuong trinh co nghiem duy nhat: " << -c/b << endl;
    }
  } else {
    delta = b*b - 4*a*c;
    if(delta > 0) {
      x1 = (-b+sqrt(delta))/(2*a);
      x2 = (-b-sqrt(delta))/(2*a);
      cout << "Nghiem thu nhat x1 = " << x1 << endl;
      cout << "Nghiem thu hai x2 = " << x2 << endl;
    } else if ( delta == 0) {
      cout << "Phuong trinh co nghiem kep: x1 = x2 = " << -b/2*a << endl;
    } else {
      cout << "Phuong trinh vo nghiem" << endl;
    }
  }
  return 0;
}

Kết quả sau khi thực thi đoạn code trên như sau :

Khi nhập a = 0, b = 0, và c = 0:

ex if 4 JPG

Khi nhập a = 0, b = 0 và c = 4:

ex if 5 JPG

Khi nhập a = 0, b = 2 và c = 3:

ex if 6 JPG

Khi nhập a = 1, b = 2, và c = 1:

ex if 7 JPG

Khi a = 4, b = 1 và c = 8:

ex if 8 JPG

Khi a = 1, b = 5, và c = 2:

ex if 9 JPG

8. Bài tập if else C++

Cùng chuyên mục: