Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Trong bài viết này tất cả chúng ta sẽ tìm hiểu và khám phá về cách xóa khoảng trắng của một chuỗi trong Java. Để hiểu được bài viết này, những bạn cần có kiến thức và kỹ năng cơ bản về chuỗi trong Java .

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại

freetuts.net

, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ triển khai hai chương trình khác nhau để những bạn hoàn toàn có thể hiểu rõ hơn. Chương trình thứ nhất sẽ xóa những khoảng trắng của một chuỗi có sẵn và một chuỗi được nhập từ bàn phím .

Xóa khoảng trắng của một chuỗi có sẵn

Để xóa khoảng trắng của một chuỗi thì trong Java tất cả chúng ta hoàn toàn có thể vận dụng phương pháp replaceAll ( ) để làm điều này. Đây là phương pháp được cho phép tất cả chúng ta sửa chữa thay thế ký tự này bằng ký tự khác .

Như vậy bằng cách sử dụng phương thức replaceAll() để thay thế ký tự khoảng trắng ” ” bằng ký tự rỗng “”: replaceAll(" ", "");

Bây giờ chỉ cần khai báo và khởi tạo một chuỗi, sau đó xóa khoảng trắng bằng phương pháp replaceAll ( ) .

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo và khởi tạo một chuỗi có nội dung nhất địng
  String sentence = "F  re et   u t s.n et";
  System.out.println("\n\nChuỗi ban đầu: " + sentence);
  //sử dụng phương thức replaceAll() để xóa khoảng trắng
  sentence = sentence.replaceAll(" ", "");
  System.out.println("Chuỗi sau khi xóa khoảng trắng: " + sentence);

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai9 01 PNG

Xóa khoảng trắng của một chuỗi được nhập từ bàn phím

Tương tự như ở ví dụ trên, chúng ta cũng sẽ sử dụng phương thức replaceAll() để xóa các khoảng trắng trong chuỗi. Nhưng lần này ta sẽ lấy dữ liệu từ bàn phím, nghĩa là sẽ xóa khoảng trắng của bất kì chuỗi nào được nhập từ bàn phím.

Đầu tiên tất cả chúng ta sẽ khai báo class Scanner để hoàn toàn có thể sử dụng nó .

import java.util.Scanner;

Tiếp đến khai báo một đối tượng người dùng sc thuộc class Scanner .

Scanner sc = new Scanner(System.in);

Bây giờ sẽ sử dụng sc để nhận tài liệu từ người dùng .

System.out.print("\n\nNhập vào chuỗi cần kiểm tra: ");
  String input = sc.nextLine();

Khi có được tài liệu, ta chỉ cần sử dụng phương pháp replaceAll ( ) để xóa những khoảng trắng của chuỗi vừa nhập từ bàn phím .

Full code:

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím.
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  System.out.print("\n\nNhập vào chuỗi cần kiểm tra: ");
  String input = sc.nextLine();
  //hiển thị chuỗi ban đầu
  System.out.println("Chuỗi ban đầu: " + input);

  //sử dụng phương thức replaceAll() để thay thế " " bằng "".
  input = input.replaceAll("\\s", "");
  System.out.println("Chuỗi sau khi xóa khoảng trắng: " + input);

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai9 02 PNG

Như vậy là tất cả chúng ta đã thực thi xong chương trình xóa những khoảng trắng của một chuỗi trong Java. Các bạn có thể thao khảo những bài tập Java khác tại đây, Chúc những bạn thành công xuất sắc ! ! !